Maliye Bölümü Ders İçeriği

Zorunlu Bölüm Dersleri

MLY101 – Kamu Maliyesi I

Maliye kavramı, mali olaylar ve etkileri, iktisadi ve mali alandaki çeşitli yaklaşımlar, kamunun ekonomik alanı, eski ve yeni devlet anlayışı, kamu ekonomisi-özel ekonomi ayrımı, dışsallık tanımı ve kapsamı, kamu harcamaları ve kamu gelirleri tanımı-türleri-özellikleri-etkileri

 

MLY105 - Maliye öğrencileri için Hukukun Temel Kavramları

Hukukun tanımı, Sosyal düzen ve kuralları, Hukuk kurallarının yapısı, Hukukun Kaynakları, Hukuk

kurallarının türleri, Hukukun Dalları: Kamu (Anayasal, Yönetim, Ceza, Mali ve iş ) ve Özel Hukuk

(Medeni, Ticaret, Evrensel ve Uluslararası); Hukuk Sistemleri;

Türk Hukuk Sistemi; Haklar

 

MLY102 - Kamu Maliyesi II

Kamu finansman araçlarının çeşitleri ve vergilerin bunlar arasındaki önemi; vergileme ilkeleri, vergilemenin amaçları, vergi tekniği, vergilerin sınıflandırılması; vergileme süreci içinde tarh ve tahsil aşamasıyla ilgili çeşitli teknik konular.

 

MLY104 - Medeni Hukuk

Bu ders başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk bölümde hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgiyle birlikte Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Aile hukukunun incelendiği üçüncü bölüm en kapsamlı olanıdır. Bu bölümde evlilik (nişanlılık, evlenme ve evlenmenin sona ermesi), hısımlar ve vesayet konuları incelenmektedir.

 

MLY201 - Maliye Teorisi

Kamu ekonomisinin özellikleri, kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, üretim kararlarının alınması ve üretim gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması, kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğü ve ekonomideki etkileri (üretim, istihdam, fiyatlar genel düzeyi) kamu harcama türleri, kamu harcamalarının artışı ile ilgili teoriler, kamusal finansman, kamu gelirleri türleri, verginin unsurları (konusu, mükellefi, vergiyi doğuran olay, vergi tarifesi, vergi matrahı, vergi tarifesi, istisna ve muafiyetlikler), vergileme süreci (verginin tarhı, tebliği, tahakkuku, tahsili) vergi çeşitleriyle vergi ile ilgili başka kavramlar (vergi yükü, vergi yansıması, vergiden kaçınma) üzerinde durulmaktadır

 

MLY203- Bütçe ve Kamu Finansmanı

Bütçe kavramı ve temel özellikleri, bütçenin temel ilkeleri, genellik ilkesi, birlik ilkesi, temel ilkelerden sapmalar, ulusal bütçe, kalkınma planı kamu bütçesi ilişkisi, bütçeleme sistemleri, geleneksel bütçe sistemi performans bütçe sistemi, plan program bütçe sistemi, bütçeleme süreci, bütçenin hazırlanması, görüşülüp onaylanması, bütçenin uygulanması ve denetimi, bütçe politikası ve iktisadi denge, iktisadi büyüme ve bütçe politikası, son yıl bütçe gerekçesinin değerlendirilmesi.

 

MLY209 - Anayasa Hukukuna Giriş

Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları anlatılmaktadır. Dersin konu başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri, devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler (hükümet sistemleri), meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, siyasal partiler, demokrasi, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler vb. konular oluşmaktadır.

 

MLY202 - Vergi Teorisi

Vergilemede temel kavramlar, vergi çeşitleri, vergileme ilkeleri, vergi yükü ve vergilemeye karşı tepki

 

MLY208 - Ticaret Hukuku

Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler. Kıymetli evrakın tanımı, özellikleri ve tasnifi.

 

MLY212 - İdare Hukukuna Giriş

İdare hukuku ile ilgili genel ilke ve kavramlar. Türkiye’nin idari teşkilatı: Merkez teşkilatı ve yerinden yönetim kuruluşları. İdarenin işleyişi. Kamu görevlileri. Kamu malları. Kamu hizmetleri. İdari yargı: idari yargı kuruluşları, iptal davası ve tam yargı davası.

 

MLY214 - Borçlar Hukukuna Giriş

Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri).

 

MLY301- Vergi Hukuku

Vergi hukukunun tanımı, ilkeleri, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, temel kavramlar (mükellef, sorumlu, tarh, tebliğ, tahakkuk) süreler, vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları ve giderim yolları (düzeltme, yargı, uzlaşma) ile gelir kurumlar ve katma değer vergileri. Vergileme süreci: Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili. Vergi hukukunda düzeltme, zamanaşımı ve terkin. Yükümlülerin ödevleri: Beyanname verme, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz etme. İdarenin yükümlüleri denetleme yolları: Yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama.

 

MLY303 - Maliye Tarihi

 

 

Ortaçağda vergi sistemleri, yeniçağda vergi sistemleri, bütçe hakkının doğuşu ve gelişimi; dinler açısından Mali olaylar (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam da), Osmanlı Devleti’nin mali yapısı: Mali sistemin hukuki kaynakları; Osmanlı Devleti’nin mali yapısı: Mali sistemi ve ekonomik faaliyetleri; Osmanlı Devletinde toprak mülkiyeti ve dirlik rejimi; Osmanlı Devlet inde kamu gelirleri – giderleri; Osmanlı Devlet inde mali örgüt, vergi toplama sistemleri ve vergi muafiyetleri Osmanlı Devlet inde mahalli idareler, mali bunalım ve sebepleri

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MLY302 Devlet Muhasebesi

Devletin kamu hizmetlerini sunarken kullandığı gelirleri, giderleri, varlıkları ve yükümlülükleri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama fonksiyonlarını yerine getiren devlet muhasebesinin teorik esasları, bu alanda Dünya genelinde yaşanan yeni eğilimler ile Türkiye’de devlet muhasebesinin niteliği ve işleyişi.

 

 

MLY304 - Türk Vergi Sistemi

Türk Vergi Sistemi'ne genel bir bakış. Kayıtdışı Ekonomi ve Türk Vergi Sistemi. Türk Vergi Sistemi'nin unsurları. Gelir Vergisi Kanunu. Kurumlar Vergisi Kanunu. Katma Değer Vergisi Kanunu.

 

MLY306 - Vergi İcra Hukuku

Vergi icra hukuku kavramı, kapsamı, hukuk sistemi içindeki yeri. Kamu alacakları ile ilgili genel açıklamalar (Kamu alacağı kavramı, kapsamı, nitelikleri, tarafları). Kamu alacaklarının korunması. Kamu alacaklarında sorumluluk müessesesi. Kamu alacaklarının ödenmesi. Kamu alacaklarının cebren tahsili. Kamu alacaklarının ödeme ve cebren tahsil dışında sona ermesi

 

MLY401 - Maliye Politikası

Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları. Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi. Farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler: İhtiyari maliye politikası, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası ve formül esnekliği yöntemi. Enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı

 

MLY405 - Vergi Muhasebesi I

Vergi muhasebesi, tanımı, amacı, teknikleri. Tablolarla Değerleme hükümlerinin açıklaması. Dönem sonu işlemleri. Yıllara sari inşaat ve onarım işleri. Finansal kiralama. Katma değer vergisi. Kâr dağıtımı. Örtülü sermaye

 

Seçmeli Dersler

MLY206 – Ceza Hukuku

Ceza hukukunun temel ilkeleri ve ceza sorumluluğunun esası, ceza hukukunun kaynakları, ceza kanunlarının zaman, yer ve kişi yönünden uygulanması, suç genel teorisine ilişkin bilgiler; suç-kabahat ayrımı, suç ve benzer kavramlar, suçun unsurları; ön açıklamalar, suçun hukuki konusu, suçun maddi unsuru, suçun manevi unsuru, kast ve taksir kavramları, genel olarak hukuka aykırılık kavramı, hukuka uygunluk nedenleri.

 

MLY312 – Şirketler Hukuku

Şirketler kavramı ve şirket türleri; Adi şirket, kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi; Ticaret şirketlerinde yapısal değişiklikler: birleşme, bölünme, tür değiştirme; Kollektif şirket, Şirketin mahiyeti ve kuruluşu, Ortaklar ve üçüncü kişiler arasındaki ilişki, Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi; komandit şirket; Anonim şirketler, şirketin niteliği ve kuruluşu.; AŞ genel kurulu ve Yönetim kurulu, AŞ'nin denetimi; AŞ'ler pay, pay sahibinin hak, borç ve yükümlülükleri, pay senetleri ve borçlanma senetleri; Esas sözleşme değişiklikleri, AŞ'nin sona ermesi ve tasfiyesi; Limited şirketler, Kuruluşu, şirketin organları, Ortakların hak ve borçları, ortaklar arasındaki değişiklikler, şirketin sona ermesi ve tasfiyesi; Kooperatifler, organları, Ortakların hak ve borçları, ortaklar arasındaki değişiklikler, kooperatifin sona ermesi ve tasfiyesi.

 

MLY313 – Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliğinin kurumsal yapısı ve hukuk düzeninin kendine özgü nitelik ve özellikleri. Avrupa bütünleşmesinin kendine özgü hukuk düzeninin kuruluşu, kaynakları ve yapısal özellikleri ile ilgili temel bilgiler. Avrupa Birliği hukukunun Avrupa bütünleşmesinde oynadığı rolün ve söz konusu hukuk kurallarının siyasi, ekonomik ve toplumsal koşullarda irdelenmesi.

 

 

MLY314 – Türkiye Maliye Tarihi

Avrupa, İslam, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk mali sistem ve olayları

 

MLY315 – Mali Analiz Teknikleri

Mali Tablolar ile Mali Tablolardaki hesap grupları ve hesapların özellikleri—Bilanço makyajlama yöntemleri ve gerçek olmayan verilerin aktarma,arındırma ve ilave işlemleri ile Bilançodan temizlenmesi – Mali Analizin tanımı ve Kredi analizinde kullanılma amacı—Bankaların kredi analizinde göz önüne aldığı Mali Analiz Kriterleri—Mali Analiz yöntemlerinden ‘Dikey Analiz’ ve ‘Yatay Analiz’ uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi— ‘’Oranlar Analizi’’ uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi – Karşılaştırılmalı Bilanço Anaizli ve mali verilerin yorumlanması .

 

MLY316 – Dış Ticaret ve Finansman

Dış ticaretin finansmanı amacıyla, gerek yurtiçi, gerekse yurt dışından kullanılabilecek nakit ve gayrinakdi kredi çeşitleri, uygulamaya yönelik kullanım amaçları. İthalatın finansmanı amacıyla yurtdışındaki İhracat Kredi veya İhracat Kredi Garanti Kuruluşlarından (HERMES, COFACE, ERG, KFW VS) sağlanan alıcı kredileri. Mal ve Hizmet alım satım işlemlerinde kullanılan gayrinakdi krediler kapsamındaki Teminat Mektupları, Harici Garantiler, Kontrgarantiler ve Banka Avali işlemlerinin uygulamaya yönelik kullanılma amaçları. Leasing, Factoring Uygulamaları. İhracatın finansmanı amacıyla kullanılan Sevk Öncesi ve Sevk Sonrası İhracat Kredileri.Eximbankın İhracatçılara Sağladığı Destek Unsurları (İhracat Kredi Sigortası, Eximbank Kredileri) ve Uygulamaları.

 

MLY317 – Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Kapsamında Kıymetli Evrak Kavramı, Kıymetli Evrakın Temel Özellikleri, Değerlendirilmesi ve Devri, Türleri, Ziyaı ve ptali. Kambiyo Senetleri,Kambiyo Senetlerinin Sınıflandırılması:Poliçe, Bono ve Çek. Poliçenin Hukuki Mahiyeti ve Sekil Sartları, Kesidecinin Sorumluluğu, Devir, Kabul ve Ödeme, Müracaat Haklarının Kullanılması. Aval ve Araya Girme. Bono ve Çeklerin Özellikleri.

 

MLY318 – Portföy Yönetimi

Kavramlar, tanımları, sirket portfolyoları ve ticari belgeler, Endeks modelleri, pazarın etkinliği, sabit getirili menkul kıymetler, makro ekonomi ve sektör analizi, özsermaye değerleme modelleri, finansal tablo analizi, portföy performans değerleme, emelilik varlıklarının ve fonlarının yönetimi.

 

MLY320 – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alan. İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Unsurları, Türleri, Yapılması ve İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar. İş İlişkisinin Ücret, Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi. İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları. Sendikal Örgütlenme, Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri. Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlıkların Çözümü. Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Kurumsal Yapısı. Sosyal Sigorta Kolları.

 

MLY403 – Mali Denetim I

Kamu mali yönetimi ve denetimi ile ilgili kavramların tanımı. Mali denetimin önem ve gereği. Bütçe denetimi: Kamu harcamalarının denetimi, kamu gelirlerinin denetimi. Fonların denetimi. KİT’lerin denetimi. Mahalli idarelerin denetimi.

 

 

 

 

 

MLY404 – Mali Denetim II

Mali denetimin niteliği ve kapsamı. Mali yönetimin önemi ve amacı, kamu gelirlerinin yönetimi, kamu harcamalarının yönetimi, kamu nakit yönetimi, kamu borç yönetimi, kamu mali yönetiminde muhasebe ve raporlama, Kamu mali yönetiminde yapılan değişiklikler, yapılan temel değişikliklerin etkilerinin analizi, Kamu kesiminde denetim, denetim türleri ve denetim araçları,  İç ve dış denetim unsurlarının tanımı, İç denetim ve dış denetimin kamu kesiminde etkinlik açısından etkilerinin analizi.

 

MLY406 – Vergi Muhasebesi II

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Vergi Matrahı: Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi. Vergi Matrahının Belirlenme Süreci: Değerleme. Değerleme Yöntem ve Teknikleri. İşletmelerde İktisadi Kıymetlerin Değerleme İşlemleri. Vergi kesintisinin ve geçici verginin hesaplanması; muhtasar, KDV ve damga vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi. Dönem sonu vergi mükellefiyeti: Gelir ve kurumlar vergilerinde muhasebe uygulama ve kayıtları. Yatırım indirimi, yeniden değerleme ve amortisman uygulamaları.

 

MLY407 – Vergi Uygulamaları

Vergilendirme Sürecine Genel Bakış. Serbest Çalışanların ve Ücret Geliri Sahiplerinin Vergilendirilmesi. Kira Gelirlerinde, Tasarruf Araçlarında Vergilendirme ve Gelir Vergisinde Beyan. Şirketlerin Vergilendirilmesi. Katma Değer Vergisi. Gayrimenkul Vergileri, Taşıtlarda ve Ölüm Hâlinde Vergileme. Vergi Suç ve Kabahatleri. Vergi Alacağının Takip ve Tahsili.

 

MLY411 – Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 

MLY412 – Güncel Mali Sorunlar

Uluslar arası mali sorunlar ile bunların Türkiye’ye etkileri;  karşılaşılan kamu açıkları, kayıt dışı ekonomi, gelir dağılımı, mali istikrarsızlıklar ve mali piyasaların yeniden yapılanması; bütçe, harcama ve vergi sistemleri sorunları ele alınarak incelenmesi ve bu konulardaki önerilerin tartışılması.

 

MLY414 – Türkiye-AB Mali İlişkileri

Türkiye'nin AB ile Ekonomik İlişkilerinin belirleyici unsurları ve bunların ekonomik etkileri. Uluslararası Vergi Uyumlaştırma Çalışmaları. Güncel Uluslararası Mali Sorunların Tartışılması. Türkiye AB Mali İlişkilerinin Tarihsel Gelişiminin Hukuki Analizi. Türkiye AB Mali İlişkilerinin Ekonomik Analizi. Antidamping, damping anlaşmaları, telafi edici vergi anlaşmaları. Çifte Vergileme Anlaşmaları. Vergi Cennetleri. Global Kamu Malları ve Finansmanı. AB ve Türkiye'nin Vergileme Sistemlerinin Tartışılması. AB ve Türkiye'nin Mali Sistemlerinin Karşılaştırılması ve Tartışılması.

 

MLY415 – Finansman Hukuku

Finansman ve Piyasalar. Banka Finansmanı ve Bankalar. Bireysel Finansman. Ödünç Para Verme İşleri. Sermaye Kavramı ve Sermaye Yoluyla Finansman. Borçlanma Yoluyla Finansman. Diğer Finansman Yolları. Faiz Düzenlemeleri

 

 

MLY416 – İktisadi Kalkınma ve Büyüme

İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Büyümenin Kaynakları. Kalkınmanın Ölçülmesi ve Yoksulluk. Gelir Dağılımı. Büyüme Teorileri. Kalkınma Teorileri. İkili Yapı, göç ve kentleşme. Nüfus, Sağlık, Eğitim ve Kadının Toplumdaki Yeri. Sanayileşme ve Teknoloji

 

MLY417 – AB Vergi Sistemi

Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye-AB İlişkilerinin Ekonomik Boyutu, Türkiye-AB İlişkilerinin Sosyal Boyutu, AB Vergi Uyumlaştırılması. Türkiye ve Avrupa Birliği vergilendirme sistemlerinin harmonizasyonu.  

 

MLY418 – E- Ticaret ve Vergilendirme

E-ticaretin tanımı, e-ticaretin kapsamı, e-ticaretin vergilendirilmesi, uluslararası vergileme sorunu, vergi hukuku kavramlarının e-ticaret açısından değerlendirilmesi, e-ticaretin Türk vergi hukukuna etkisi, e-ticaret ve gelir üzerinden alınan vergiler, e-ticarette katma değer vergisinin uygulanabilirliği, e-ticaretin ortaya çıkardığı vergi sorunları.

 

MLY420 – Mali Suçlar

Mali suçların türleri ile ulusal ve uluslararası mevzuat düzenlemelerinde mali suçun ele alınış biçimi ve yaptırımların incelenmesi, MASAK ve faaliyetlerinin incelenmesi.

 

 

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ENG121 - Temel İngilizce I

Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında sahip olunan beceriler, tarihler, sağlık sorunları, yol tarifleri, boş zamanlarda yapılan faaliyetler, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

 

ENG122 - Temel İngilizce II

Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktivitelere içermektedir. Bu aktiviteler yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgularda dersin içeriğine alınmıştır.

 

ENG221 - Temel İngilizce III

Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler; yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine alınmıştır. TİŞ 103 adı ile açılmış olan bu ders 2014-15 akademik yılında ENG-T 201 olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

ENG222 - Temel İngilizce IV

Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler içermektedir. Bu etkinlikler yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman etkinlikleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine alınmıştır.TİŞ 104 adı ile açılmış olan bu ders 2014-15 akademik yılında ENG-T 202 olarak değiştirilmiştir.

 

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Osmanlığı İmparatorluğu’nun dağılışı ve Türk İnkılaplarına yol açan gelişmeler

 

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri

 

HIST201 Uygarlık Tarihi

İnsanın ilk ortaya çıkışından (Prehistorik Devirden, Rönesans devrine kadar eski kültür ve uygarlıklar yaratmış oldukları sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen ve birbirleri ile olan ilişkiler anlatılır.

 

 

MATH105 – Matematik I

Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

 

MATH110 – Ticari ve Mali Matematik

Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegral, İntegralin Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonların Maksimum ve Minimumları. Ondalık Logaritma Kuralları ve Uygulamaları, Yüzde Hesapları, Kâ r ve Zarar Hesapları, Basit Faiz ve Uygulamaları, İskonto Hesabı, İç ve Dış İskonto, Denk Bonolar, Bileşik Faiz, Bileşik Faizli İskonto Hesapları, Bileşik Faizli Denk Bonoları, Plasman Hesapları, Rant Hesapları, Ticari ve Mali Matematik dersinin konularıdır.

 

MATH293 – Olasılık ve İstatistik I

Temel Kavramlar, tablo ve grafikler, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri, Olasılık kavramı, Örnek Uzayı, Koşullu Olasılık ve Bayes Yaklaşımı, Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Fonksiyonu, Beklenen Değer, Binom ve Normal dağılımlar

 

 

MATH294 - Olasılık ve İstatistik II

Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Merkezi Limit Teoremi, Nokta Tahmini, Güven Aralığı, Hipotez Testleri, Regresyon ve Korelasyon, Varyans Analizi

 

 

ISL203 - Muhasebe İlkeleri I

Bu dersin içeriği, muhasebe kavramı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, hesap kavramı ve kayıtlama süreci, bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtlarının tutulması konularından oluşmaktadır

 

ISL204 - Muhasebe İlkeleri II

Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar

 

ISL364 – Mali Tablolar Analizi

Finansal bilgi kaynakları; oran çözümlemesi; karlılık çözümlemesi; likidite; borçları ödeme gücü; finansal esneklik; muhasebe çözümlemesi; finansal risk değerlendirmesi; kestirim yöntemleri ve tahmini finansal bilgi.

 

 

 

SOC 101 - Sosyolojiye Giriş

Sosyolojinin sosyal bilimler ve hayatımızdaki yeri, sosyolojinin temel ilgi alanı ve kapsamı; Sosyolojik açıklamalar: teoriler, toplumsal değişme, sosyolojik araştırma metodları, toplumsallaşma ve toplumsal etkileşim; toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar; grup; aile, siyasi, dini ve eğitim kurumları; toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıflar; Eşitsizlik, yoksulluk; toplumsal kimlik; ırk ve etnisite ve cinsiyet; toplumsal kontrol

 

TURK401 - Türk Dili I

Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

 

TURK402 - Türk Dili II

Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

 

IKT101 - İktisada Giriş I

Bu ders temel mikroekonomik kavramların ele alınarak incelenmesini amaçlamaktadır. Tüketici ve üretici kuramları incelendikten sonra piyasa sistemi ele alınmakta, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları irdelenmektedir. Ayrıca gelir dağılımı da ele alınmaktadır.

 

IKT102 - İktisada Giriş II

Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

 

IKT303 - Para Teorisi ve Politikası

Para ve Kredi Sistemleri, Faiz Hareketleri, Finansal Sistemler, Para Arzı ve Para Talebi, Para Teorilerinin Karşılaştırılması, Para Politikası Araçlarıyla Ekonomik İstikrarın Sağlanması, Para Teorisinde Güncel Yaklaşımlar, Enflasyon Hedeflemesi.