Maliye Bölümü Ders İçeriği

MALİYE BÖLÜMÜNE AİT DERSLER            
Ders Kodu Dersin Adı - Türkçe Dersin İçeriği - Türkçe  Kredi AKTS Teorik Saat Lab. Saat
MLY212 İdare Hukukuna Giriş idare kavramı tanımlanmakta ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri üzerinde durulmaktadır. Gerek merkezden yönetim, gerekse yerinden yönetim esaslarına ait unsurlar, son yasal değişiklikler de göz önünde tutularak öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca, kamu personeli kavramı ve buna bağlı hak ve yükümlülükler ile disiplin hukuku da Danıştay kararları ışığında incelenmektedir. Kamu malı kavramı tanımlanmakta, kamu mallarının hukuki rejimi ve yararlanma usulleri anlatılmaktadır. 3 5 3 0
MLY101 Kamu Maliyesi I  Kamu ekonomisinin kapsamı ve işlevi. Kamu ekonomisini piyasa ekonomisinden ayıran özellikler. Sosyal refah teorisi. Kamusal mallar teorisi. Temel kamusal mallar: Tam kamusal mal olarak milli savunma, iç güvenlik ve adalet hizmetleri ile yarı kamusal mallar olarak sağlık ve eğitim hizmetleri. Dışsallıklar teorisi. Kamusal harcamalarda etkinlik aracı olarak maliyet-fayda analizi. Kamu girişimciliği sektörü. Kamusal mallarda kaynak dağıtım mekanizması. Vergide adalet ve yansıma. Vergide etkinlik ve aşırı yük. Optimal vergileme. 3 6 3 0
MLY102 Kamu Maliyesi II  Kamusal finansman teorisi. Kamusal gelirlerin farklı kriterlere göre sınıflandırılması. Kamusal gelir çeşitleri. Vergi kavramı ve vergi teorileri. Vergileme teknikleri. Vergileme ilkeleri. Gelir, servet ve harcama vergileri. Vergileme sistemleri. Türk vergi sisteminin gelişimi ve bugünkü durumu. Borçlanma politikası ve borç yönetimi. 3 7 3 0
MLY104 Medeni Hukuk Medeni Hukukunun genel ilkeleri, kişi kavramı, kişilerin ehliyetleri, kişilik hakları ve kişiliğin korunması. 4 7 4 0
MLY201 Maliye Teorisi Kamu maliyesinin tanımı ve içeriği; kamu ekonomisi teorisi; kamusal faaliyetleri açıklamaya ilişkin yaklaşımlar; kamusal harcamalar teorisi; kamusal harcamaların artışı yasası. 3 6 3 0
MLY202 Vergi Teorisi Vergi kavramının tanımı, niteliği ve önemi. Vergilemenin amaçları. Vergi tekniği. Vergilerin sınıflandırılması. Gelir vergileri: Gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Gider vergileri: Muamele vergileri ve özel tüketim vergisi. Servet vergileri: Servet, servet transferi ve servet artışı üzerinden alınan vergiler. Vergileme ilkeleri. Vergilemenin gelir dağılımına ilişkin etkileri. Vergilemenin konjonktürel istikrara yönelik etkileri. Vergilemenin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. Vergi sistemleri ve Türk vergi sistemi. Uluslararası vergi sorunları: Vergilerin ahenkleştirilmesi ve çifte vergileme sorunu. 3 6 3 0
MLY208 Ticaret Hukuku İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet. 3 5 3 0
MLY301 Vergi Hukuku Vergi kavramı. Vergi hukukunun kaynakları. Vergilemenin anayasal ilkeleri. Vergi hukukunda muafiyet ve istisna kavramları. Vergi hukukunda yorum, nitelendirme ve isbat kuralları. Vergilemenin tarafları: Vergi idaresi, yükümlü ve sorumlu. Vergi hukukunda süreler ve mücbir sebepler. Vergileme süreci: Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili. Vergi hukukunda düzeltme, zamanaşımı ve terkin. Yükümlülerin ödevleri: Beyanname verme, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz etme. İdarenin yükümlüleri denetleme yolları: Yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama.Vergi hukukunda iktisadi varlıkları değerleme ilkeleri. Vergi hukukunda amortisman ve amortisman çeşitleri. Vergi icra hukuku: Kamu alacaklarının tahsili, takibi ve güvenceye alınması. Vergi suç ve cezaları. İdari nitelikteki suçlar ve cezaları: Kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük. Ceza mahkemelerince yargılanan suçlar ve cezaları: Kaçakçılık, kaçakçılığa teşebbüs ve diğer suçlar ve cezaları. Vergi hukukunda pişmanlık ve ıslah. Uzlaşma ve vergi yargısı. Vergi yargısı organları. Vergi yargılaması süreci: Dava açma, itiraz, temyiz ve diğer kanun yolları. 3 6 3 0
MLY304 Türk Vergi Sistemi  Türk vergi sistemine genel bakış. Vergilerin sınıflandırılması. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Katma değer vergisi, gümrük vergisi vd. Servet üzerinden alınan vergiler: Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi vd. Vergilerde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve muafiyetler. Vergilerde matrah, beyan, tarifeler, tarh ve tahsil. Vergi güvenlik önlemleri. Mahalli idare gelirleri. 3 6 3 0
MLY306 Vergi İcra Hukuku Cebri İcra Hukuku Kavramı ve Temel Sorunları; Vergi İcra Hukukunun Esasları; Kamu Alacağının Hukuki Niteliği; Vergi Alacağında Ödeme Düzeni: Ödeme zamanı, Yeri, Şekli, Ödemenin kanıtlanması, Mahsup; Tecil, Tehir ve gecikme zammı; Vergi İcra Hukukunda Cebri Takip Yolları: Haciz yolu ile takip, Teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takip, İflas yolu ile takip; Kamu Alacaklarının Korunması: Teminat, İhtiyati, Haciz, İhtiyati tahakkuk; Diğer Koruma Araçları: Zamanaşımı, Yasaklar, Cezalar. 3 5 3 0
MLY401 Maliye Politikası Maliye politikasının tanımı ve kapsamı. Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının rolü. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler. Maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar. Enflasyonla mücadelede maliye politikası. Enflasyon ve devlet borçları. Durgunlukla mücadelede maliye politikası. Stagflasyonla mücadelede maliye politikası. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı.Maliye politikasının ekonomik kalkınma ve büyüme üzerindeki etkileri: Kamusal harcamaların etkileri ve kamu gelirlerinin etkileri. Maliye politikası ve gelir dağılımı. Maliye politikası ve çevre sorunları. Maliye politikası ve sektörel yapı. Maliye politikası ve bölgesel ekonomik kalkınma. 3 7 3 0
MLY405 Vergi Muhasebesi I  Temel muhasebe kavram ve ilkelerinin gözden geçirilmesi; vergi türleri; defter, belge ve kayıt nizamı; dönem içi vergi sorumluluğu: vergi kesintisinin ve geçici verginin hesaplanması; muhtasar, KDV ve damga vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi; dönem sonu vergi mükellefiyeti: gelir ve kurumlar vergilerinde muhasebe uygulama ve kayıtları; yatırım indirimi, yeniden değerleme ve amortisman uygulamaları. 3 6 3 0
MLY402 Uluslararası Maliye Uluslararası maliyenin kapsamı ve içeriği. Diş finansman teknikleri. Dış finansman çeşitleri. Dış finansmanın yönetimi ve koordinasyonu. Uluslararası Finans Piyasaları: Uluslararası Para, kredi ve tahvil piyasaları. Başlıca uluslararası mali kuruluşların yapısı ve işleyişi (IMF, IBRD, IDA, IFC, CECA, EIB, IDB, IADB, ASDB, AFDB, vb.). 3 8 3 0
MLY302  Devlet Muhasebesi Devlet muhasebesinin tanımı, kapsamı, gelişim süreci ve yasal dayanakları. İdari yapılanma. Devlet muhasebesinde kullanılan hesaplar. Tahsilat ve ödeme. Raporlama işlemleri. Devlet muhasebesinde sorunlar ve çözüm önerileri. Devlet İhale Kanunu ve işleyişi. 3 6 3 0
MLY105 Maliye için Hukukun Temel Kavramları öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır. 2 4 2 0
MLY203 Bütçe ve Kamu Finansmanı Bütçenin tanımı ve mahiyeti. Bütçenin evrimi. Bütçe ve bütçeleme sistemlerinin gelişimi. Bütçenin fonksiyonları. Bütçeleme ilkeleri: Klasik ve modern bütçeleme ilkeleri. Bütçe ilkelerinden sapmalar. Bütçe kavramları ve sınai bütçeler teorisi. Bütçeleme süreci: Bütçenin hazırlanması, onanması ve uygulanması, bütçe ve hazine işlemleri, bütçe ödenekleriyle ilgili işlemler, bütçenin kapatılması yöntemleri ve kesin hesap kanunu. Bütçenin denetimi. Bütçe politikaları ve iktisadi büyüme. (Ön Şart: MLY.201 Maliye Teorisi I ve MLY.202 Maliye Teorisi II).Bütçeleme tekniklerinin tarihsel gelişimi. Klasik bütçeleme tekniği ve Türkiye uygulaması. Modern bütçeleme tekniklerinin ortaya çıkışı ve yeni bütçe anlayışını hazırlayan nedenler: Milli bütçeleme tekniği. Yatırım bütçelemesi tekniği. Özel sektör firmalarının kullandıkları bütçeleme tekniklerinin kamu bütçelemesi üzerindeki etkileri ve yeni bütçeleme tekniklerinin ortaya çıkışı: Performans bütçeleme tekniği, program bütçe tekniği, programlama ile bütçeleme tekniği ve sıfır tabanlı bütçeleme tekniği.  (Ön Şart: MLY.303 Bütçe ) 3 5 3 0
MLY209 Anayasa Hukukuna Giriş Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları anlatılmaktadır. Dersin konu başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri, devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler (hükümet sistemleri), meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, siyasal partiler, demokrasi, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler vb. konular oluşmaktadır. 3 5 3 0
MLY214 Borçlar Hukukuna Giriş Borçlar hukukunu oluşturan genel prensipler, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar oluşturmaktadır. 3 5 3 0
MLY303 Maliye Tarihi Devlet Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Yerel Yönetimlerin Tarihsel Evrim Süreci, Kamu Girişimciliğinin Evrimi, Fon Sistemi ve Fon Ekonomisi, Kamu Harcamalarının Gelişimi, Kamu Gelirlerinin Tarihsel Gelişimi, Hazine Yönetimi Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı Tarihsel Evrimi, Kamu Muhasebesi Tarihsel Gelişimi 2 5 2 0
MLY206 Ceza Hukuku ceza hukukunun giriş konuları ile ceza kanununun uygulama alanına ilişkin hususlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda ceza hukukunun fonksiyonu, hukuk düzeni içindeki yeri, ceza hukukunun temel kavramları, suç politikasının temel ilkeleri, ceza hukukunun güvence fonksiyonu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi), ceza hukukunun kaynakları, ceza kanununun zaman, yer ve kişi bakımından uygulama alanı ile suçluların geri verilmesi konuları ele alınmaktadır. 3 5 3 0
MLY313 Avrupa Birliği Hukuku Ders, Avrupa entegrasyonunun kurumsal, anayasal ve maddi yönlerini kapsayan, AB hukuk ve siyasetine genel bir bakış sunmaktadır. Avrupa Birliği yapılarının, yasama süreçleri ile serbest dolaşım, vatandaşlık ve temel haklar konusundaki ilgili içtihadının bir taslağını sunmaktadır. Aynı zamanda, Brexit ve Avrasya krizinin yarattığı ortaya çıkan meydan okumaları da dahil olmak üzere, entegrasyonun dinamikleri ve yönü ile ilgili soruları ele almaktadır. 3 5 3 0
MLY315 Mali Analiz Teknikleri Finansal Tablolar, Finansal Analiz Teknikleri, Finansal Tabloların Analize Hazırlanması, Finansal Analiz Türleri, Finansal Analiz Yöntemleri, Finansal Analiz Aracı Olarak Oranlar Yöntemi, Oranlar yöntemi ile Finansal yapı,faaliyet,karlılık analizinin yapılması ve değerleme, Finansal Analiz ve Global Ekonomik Kriz Arasındaki İlişki 3 5 3 0
MLY317 Kıymetli Evrak Hukuku İş hukukunun tarihi gelişimi; İş hukukunda temel kavramlar (işçi, işveren, çırak, stajyer, işveren vekili, alt işveren, iş yeri ve işletme); iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, türleri, iş sözleşmesinin geçerliliği ve hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçlar,  işin düzenlenmesi (çalışma süresi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin), iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları 3 5 3 0
MLY407 Vergi Uygulamaları Türk vergi sistemine genel bakış. Vergilerin sınıflandırılması: Gelir, harcama ve servet vergileri. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Gelir ve kurumlar vergilerinde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve muafiyetler. Gelir ve kurumlar vergilerinde matrah, beyan , tarifeler, tarh ve tahsil. Vergi güvenlik önlemleri. 3 5 3 0
MLY406 Vergi Muhasebesi II  Vergi Muhasebesi 1 dersinin devamı 3 5 3 0
MLY 312 Şirketler Hukuku Şirket kavramı, tüzel kişilik, adi şirket, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, anonim şirketler, limited şirketler 3 5 3 0
MLY314 Türkiye Maliye Tarihi İktisat politikaları ve kamu bütçesi arasındaki bağlantılar konusunda genel giriş;Birinci Dünya Savaşı ertesinde ve Kurtuluş Savaşı döneminde  kamu gelirleri ve kamu giderleri; 1920’li yıllarda iktisat politikaları ve devlet bütçelerinin özellikleri; 1930’lardaki devletçi politikaların özellikleri ve kamu maliyesi; İkinci Dünya Savaşında ekonomideki sorunlar ve yeni vergiler; Savaş sonrası dönemde ekonomide yeniden yapılanma ve kamu maliyesinin gelişimi; 1960’larda planlı ekonomiye geçiş ve vergi sisteminde değişiklikler; 1980 ile birlikte uygulamaya konulan yapısal uyum ile birlikte vergi yapısında yapılan değişiklikler, kamu harcamalarının seyri  ve bileşimi, iç borçlanmanın boyutları; 2001 yılı finansal krizi sonrasında   kamu gelirleri ve kamu giderlerinin gelişimi, devlet bütçesinin yapısı ve kamu mali yönetimi. 3 5 3 0
MLY316 Dış Ticaret ve Finansmanı Bu ders, uluslararası ticaret ve finans teorisine giriş niteliğindedir ve güncel politika konularına uygulanır. Bu derste, ülkeler arasındaki mal akışını neyin belirlediğini, diğer bir deyişle, uluslararası ticareti, ve bir ülkeden diğerine, yani uluslararası finansmana yapılan tasarruf ve yatırım akışını belirleyen temel araçları kapsayacağız. Başvuruları, küreselleşme tartışmaları, serbest ticaret anlaşmaları 3 5 3 0
MLY 318 Portföy Yönetimi Portföy, portföy oluşturma, portföy yönetimi, portföy yönetiminde geleneksel ve modern kuramlar ve
portföy yönetimi modelleri uygulamaları ile karar alternatiflerinden en uygununun seçilmesine yönelik bilgilerin verilmesi ve
tartışılması 
3 5 3 0
MLY320 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş hukukunun tarihi gelişimi; İş hukukunda temel kavramlar (işçi, işveren, çırak, stajyer, işveren vekili, alt işveren, iş yeri ve işletme); iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, türleri, iş sözleşmesinin geçerliliği ve hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçlar,  işin düzenlenmesi (çalışma süresi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin), iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları 3 5 3 0
MLY403 Mali Denetim I Mali denetimin niteliği ve kapsamı. Mali denetimin önem ve gereği. Bütçe denetimi: Kamu harcamalarının denetimi, kamu gelirlerinin denetimi. Fonların denetimi. KİT’lerin denetimi. Mahalli idarelerin denetimi. 3 5 3 0
MLY411 Araştırma Yöntemleri Bir disiplin olarak araştırma yöntemlerinin kapsamı ve önemi. Düşünme, bilim ve araştırma kavramları. Araştırma türleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları. Gözlem teknikleri: Belgesel gözlem, canlı gözlem. Kütüphanelerden faydalanma. Sistemli analiz. Tanımlama ve sınıflandırma, hipotez, sınama ve teori. Karşılaştırmalı metod. Bir araştırmanın kaleme alınması. Örnekleri ile araştırma raporu ve araştırma projesi yazım modeller. 3 5 3 0
MLY415 Finansman Hukuku finansman hukukunun genel hükümlerini içermektedir. 3 5 3 0
MLY417 Avrupa Birliği Vergi Sistemi Uluslararası vergilemenin temel konuları, Türk vergi sistemine toplu bakış, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Hollanda, ABD vergi sistemlerinde gelir, servet, harcama vergileri ve bunlar arasında benzerlik ve farklılıkların incelenmesi ve analizi. 3 5 3 0
MLY404 Mali Denetim II Türkiye'de finansal denetim, idari denetim, yargısal denetim ve yasama denetimi 3 5 3 0
MLY412 Güncel Mali Sorunlar Mevcut finansal konuları, özellikle Türkiye ile ilgili teorik altyapı ile analiz etme. Türk bütçe sistemi uygulanması ve sonuçları, Türkiye'deki mali kamu kuruluşları, AB ve Türkiye, küresel finansal kriz ve maliye politikaları. 3 5 3 0
MLY414 Türkiye-AB Mali İlişkiler Türkiye- AB İlişkileri, Türkiye-AB İlişkilerinin Ekonomik Boyutu, Türkiye - AB İlişkilerinin Sosyal Boyutu, AB'de Kamu Maliyesi ve Türkiye, AB Vergi Uyumlaştırılması ve Türkiye 3 5 3 0
MLY 416 İktisadi Kalkınma ve Büyüme Bu ders önemli görülen yurtiçi kalkınma sorunlarına yoğunlaşarak, klasik ve çağdaş ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma teorilerini gözden geçirerek ve kalkınmanın ve azgelişmişliğin ölçümü ve anlamı üzerine yoğunlaşarak iktisadi kalkınma dersini öğretmeyi amaçlamaktadır. Temel İktisadi kalkınma konularının incelenmesi, gerekli matematiksel yöntem ve araçların tanıtılması, işlenen konularla ilgili makalelerin tartışılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenci, iktisadi kalkınma ile ilgili konuların analizini yapmayı ve bunun için gerekli matematiksel yöntem ve araçları kullanmasını öğrenir. Bu çerçevede İktisadi kalkınma ile ilgili konuların kantitatif ve kalitatif olarak analizini yapabilir. 3 5 3 0
MLY418 E-Ticaret ve Vergileme Dersin amacı öğrencilerin elektronik ticaret ile ilgili temel kavram ve bilgilere sahip olmalarıdır. Öğrenciler ayrıca elektronik ticaret işlemlerinin vergileme süreci ile ilgili bilgiye sahip olmaktadırlar 3 5 3 0
MLY420 Mali Suçlar Ceza hukuku konusunda genel bilgiler: yaptırımlar düzeni; ceza hukukunun özellikleri ve temel ilkeleri; vergi ceza hukukunun ceza hukuku içindeki yeri; vergi idaresinin cezalandırma yetkisi açısından vergi usul hükümlerine genel bakış; ikmalen tarhiyat; re'sen tarhiyat; vergi cezaları ve hukuki niteliği; kamusal cezalarla idari cezaları ayırt etmeye yarayan kıstaslar; vergi ceza hukukunda ehliyet; idari vergi suçları: vergi ziyaı suçu ve cezası, genel ve özel usulsüzlük filleri ve cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezalar ile cezalandırılacak suçlar ve cezaları, suçlara iştirak; suçlarda birleşme ve tekerrür,  cezalarda indirim;  ceza ilişkisinin sona ermesi: ödeme, ölüm, zamanaşımı, af, uzlaşma. 3 5 3 0
MLY322 Kamu Ekonomisi Kamu sektörü ve kamu ekonomisi;  kamu kesiminin yapısı, bileşimi ve büyüklüğü; refah iktisadının temelleri; piyasa başarısızlıkları ve devlet müdahalesi; kamu malları ve sosyal mal teorisi; dışsallıklar; doğal tekeller, regülasyon ve özelleştirme; kamusal tercih teorisi; gelir dağılımı ve yeniden dağılımı; sosyal fayda-maliyet analizi; vergilemede adalet ve etkinlik 3 5 3 0