Mali Suçlar (MLY420) Ders Detayları

Ders Adı: Mali Suçlar
Kod: MLY420
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Ceza hukuku konusunda genel bilgiler: yaptırımlar düzeni; ceza hukukunun özellikleri ve temel ilkeleri; vergi ceza hukukunun ceza hukuku içindeki yeri; vergi idaresinin cezalandırma yetkisi açısından vergi usul hükümlerine genel bakış; ikmalen tarhiyat; re'sen tarhiyat; vergi cezaları ve hukuki niteliği; kamusal cezalarla idari cezaları ayırt etmeye yarayan kıstaslar; vergi ceza hukukunda ehliyet; idari vergi suçları: vergi ziyaı suçu ve cezası, genel ve özel usulsüzlük filleri ve cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezalar ile cezalandırılacak suçlar ve cezaları, suçlara iştirak; suçlarda birleşme ve tekerrür, cezalarda indirim; ceza ilişkisinin sona ermesi: ödeme, ölüm, zamanaşımı, af, uzlaşma.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5