Vergi Hukuku (MLY301) Ders Detayları

Ders Adı: Vergi Hukuku
Kod: MLY301
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Vergi kavramı. Vergi hukukunun kaynakları. Vergilemenin anayasal ilkeleri. Vergi hukukunda muafiyet ve istisna kavramları. Vergi hukukunda yorum, nitelendirme ve isbat kuralları. Vergilemenin tarafları: Vergi idaresi, yükümlü ve sorumlu. Vergi hukukunda süreler ve mücbir sebepler. Vergileme süreci: Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili. Vergi hukukunda düzeltme, zamanaşımı ve terkin. Yükümlülerin ödevleri: Beyanname verme, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz etme. İdarenin yükümlüleri denetleme yolları: Yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama.Vergi hukukunda iktisadi varlıkları değerleme ilkeleri. Vergi hukukunda amortisman ve amortisman çeşitleri. Vergi icra hukuku: Kamu alacaklarının tahsili, takibi ve güvenceye alınması. Vergi suç ve cezaları. İdari nitelikteki suçlar ve cezaları: Kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük. Ceza mahkemelerince yargılanan suçlar ve cezaları: Kaçakçılık, kaçakçılığa teşebbüs ve diğer suçlar ve cezaları. Vergi hukukunda pişmanlık ve ıslah. Uzlaşma ve vergi yargısı. Vergi yargısı organları. Vergi yargılaması süreci: Dava açma, itiraz, temyiz ve diğer kanun yolları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6